X

X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در اداره آب و فاضلاب سمنان
به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در اداره آب و فاضلاب سمنان

بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در اداره آب و فاضلاب سمنان


     فرمت فایل: WORD !!!!!

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در اداره آب و فاضلاب سمنان است. این تحقیق یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی دارد. فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از: «بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در اداره آب و فاضلاب سمنان ». فرضیه­های فرعی این تحقیق نیز در راستای ارتباط فناوری اطلاعات با هر یک از مؤلفه­های ساختار سازمانی می­باشند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره آب و فاضلاب سمنان تشکیل می دهد که تعداد آنان برابر با 300 نفر است. با استفاده از فرمول نمونه­گیری از جامعه محدود، تعداد 141 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات استاد راهنما و خبرگان مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار SPSS مقدار ضریب پایایی پرسشنامه­ها برای پرسشنامه ها بالای 70/ تعیین گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده در کلیه فرضیه­های مذکور در سطح اطمینان 95/، فرضیه­های H1 تأیید گردید. به عبارتی دیگر بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در اداره آب و فاضلاب سمنان رابطه معنادار وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، پیچیدگی، رسمیت، تمرکز.

 

فهرست مطالب

تقدير و تشكر                                 الف

تقديم                                      ب

چكيده                                  ج

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ............................................ .2

بیان مسأله ....................................................  3

اهمیت و ضرورت تحقیق......................................... 4

اهداف تحقیق................................................. 5

سؤالات تحقیق............................................. 5

فرضیه های تحقیق....................................... 6

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق.......................................... 6

روش شناسی تحقیق......................................... 7

قلمرو تحقیق ...................................................  8

مدل مفهومی تحقیق....................................... 8

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پیشگفتار ....................................................... 11

بخش اول: فناوری اطلاعات.................................................. 12

مقدمه................................................................. 12

فناوری ............................................ 12

اطلاعات................................................  13

مدیریت اطلاعات  ...............................................  14

مفهوم و تعریف سامانه های اطلاعاتی...............................  14

فناوری اطلاعات........................................                        15

کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان........................................ 16

مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان های امروزی............ 20

اشکال استفاده از فناوری اطلاعات در یک سازمان........................ 22

اتوماسیون اداری...................................................... 23

ابزارهای اتوماسیون اداری................................... 24

مزایای استفاده از اتوماسیون اداری مناسب در سازمان ها.................................... 26

اشکال فناوری اطلاعات ........................................  28

تعریف ساختار سازمانی ............................  31

ارکان ساختار سازمانی ...........................................  31

رابطه درجه تمرکز و ارتفاع سازمانی با حیطه نظارت......................................... 36

ارتبط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت...................................... 37

طرحهای سازمانی ..............................................................  37

چرا ساختارهای سازمانی متفاوتند؟ ........................  41

پیشینه تحقیق............................................................................ 43

مقدمه................................................................. 43

تحقیقات داخلی................................................................. 43

تحقیقات خارجی............................................... 44

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ...............................................................................  48

روش تحقیق............................................................................... 48

متغیرهای تحقیق.............................................................................. 48

روش جمع آوری داده ها................................................................ 48

ابزار گردآوری داده ها..................................................................... 49

پایایی و روایی ابزار تحقیق............................................................................ 50

جامعه آماری تحقیق، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری..................................................... 51

روش تجزیه و تحلیل داده ها .........................................................................................................................................  52

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

مقدمه ...............................................................................  54 

تحلیل داده ها................................................................................... 55

متغیرهای تحقیق..................................................... 60

نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها.................................................................... 61

آزمون فرضیه ها ..........................................................  61

 

فصل پنجم: نتیجه گیری تحقیق

مقدمه ...........................................................  67

نتیجه گیری.................................................................... 68

محدودیتهای پژوهش................................................................ 69

پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ..................................................  70

 

منابع

منابع....................................................................... 72

 


بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در اداره آب و فاضلاب سمنان


     فرمت فایل: WORD !!!!!

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در اداره آب و فاضلاب سمنان است. این تحقیق یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی دارد. فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از: «بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در اداره آب و فاضلاب سمنان ». فرضیه­های فرعی این تحقیق نیز در راستای ارتباط فناوری اطلاعات با هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی می باشند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره آب و فاضلاب سمنان تشکیل می دهد که تعداد آنان برابر با 300 نفر است. با استفاده از فرمول نمونه گیری از جامعه محدود، تعداد 141 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات استاد راهنما و خبرگان مورد تایید قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار SPSS مقدار ضریب پایایی پرسشنامه ها برای پرسشنامه ها بالای 70/ تعیین گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در کلیه فرضیه های مذکور در سطح اطمینان 95/، فرضیه­های H1 تأیید گردید. به عبارتی دیگر بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در اداره آب و فاضلاب سمنان رابطه معنادار وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، ساختار سازمانی، پیچیدگی، رسمیت، تمرکز.

 

فهرست مطالب

تقدير و تشكر                                 الف

تقديم                                      ب

چكيده                                  ج

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ............................................ .2

بیان مسأله ....................................................  3

اهمیت و ضرورت تحقیق......................................... 4

اهداف تحقیق................................................. 5

سؤالات تحقیق............................................. 5

فرضیه های تحقیق....................................... 6

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق.......................................... 6

روش شناسی تحقیق......................................... 7

قلمرو تحقیق ...................................................  8

مدل مفهومی تحقیق....................................... 8

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پیشگفتار ....................................................... 11

بخش اول: فناوری اطلاعات.................................................. 12

مقدمه................................................................. 12

فناوری ............................................ 12

اطلاعات................................................  13

مدیریت اطلاعات  ...............................................  14

مفهوم و تعریف سامانه های اطلاعاتی...............................  14

فناوری اطلاعات........................................                        15

کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان........................................ 16

مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان های امروزی............ 20

اشکال استفاده از فناوری اطلاعات در یک سازمان........................ 22

اتوماسیون اداری...................................................... 23

ابزارهای اتوماسیون اداری................................... 24

مزایای استفاده از اتوماسیون اداری مناسب در سازمان ها.................................... 26

اشکال فناوری اطلاعات ........................................  28

تعریف ساختار سازمانی ............................  31

ارکان ساختار سازمانی ...........................................  31

رابطه درجه تمرکز و ارتفاع سازمانی با حیطه نظارت......................................... 36

ارتبط تمرکز، پیچیدگی و رسمیت...................................... 37

طرحهای سازمانی ..............................................................  37

چرا ساختارهای سازمانی متفاوتند؟ ........................  41

پیشینه تحقیق............................................................................ 43

مقدمه................................................................. 43

تحقیقات داخلی................................................................. 43

تحقیقات خارجی............................................... 44

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ...............................................................................  48

روش تحقیق............................................................................... 48

متغیرهای تحقیق.............................................................................. 48

روش جمع آوری داده ها................................................................ 48

ابزار گردآوری داده ها..................................................................... 49

پایایی و روایی ابزار تحقیق............................................................................ 50

جامعه آماری تحقیق، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری..................................................... 51

روش تجزیه و تحلیل داده ها .........................................................................................................................................  52

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

مقدمه ...............................................................................  54 

تحلیل داده ها................................................................................... 55

متغیرهای تحقیق..................................................... 60

نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها.................................................................... 61

آزمون فرضیه ها ..........................................................  61

 

فصل پنجم: نتیجه گیری تحقیق

مقدمه ...........................................................  67

نتیجه گیری.................................................................... 68

محدودیتهای پژوهش................................................................ 69

پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ..................................................  70

 

منابع

منابع....................................................................... 72

 برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1394/7/28 و در ساعت : 19:07 - نویسنده : dlfreejozve
آخرین مطالب نوشته شده
 • ذکر روز سه شنبه: یا ارحم الراحمین
 • طرح مدیریت کلید کارا برای شبکه‌ های حسگر بیسیم ذخیره‎ ساز داده‎ گرا
 • مدلی پیشرفته برای پیش بینی کارآمد حجم کار در ابر
 • آموزش قالب صحیفه نسخه 5.5.1
 • آموزش AHPبه صورت مرحله ای
 • مقاله تفاوت شبکه های حسگر بیسیم و موردی
 • بررسی شبکه های تعریف شده با نرم افزار (SDN)
 • مدل های پیش بینی تجربی برای تامین تطبیقی منابع در ابر
 • آموزش تصویریی اجرای شبکه عصبی وفازی در نرم افزار متلب
 • تکامل بازیابی ، به صورت مفهومی
 • مقاله ی تفاوت شبکه های حسگر بیسیم و موردی
 • آموزش اجرای شبکه عصبی و فازی در نرم افزار متلب
 • ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در زمینه خوشه بندی اسناد
 • ترجمه مقاله تحلیل تاثیر تکنیک های استخراج داده بر پایگاه داده ها
 • ترجمه مقاله مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار open-sou
 • ترجمه مقاله بررسی تکنیکهای Document Clustering و مقایسه LDA و moVMF
 • گزارش کاراموزی رشته کامپیوتر پیرامون شبکه
 • ترجمه مقاله مقایسه و بررسی روش های خوشه بندی اسناد (داکیومنت)
 • ترجمه مقاله طراحی و پیاده سازی Document clustering توزيع شده بر پايه MapReduce
 • ترجمه مقاله الگوریتم های تکاملی برای بهینه سازی چند موردی
 • Copyright © 2010 by http://dlfreejozve.samenblog.com